Bc. Evgenia Baianova

Učitelka angličtiny a ruštiny

Evgenia Bayanova, Bc. graduated with a bachelor's degree in Foreign Regional Studies from the Ural Federal University with an in-depth study of English and Italian. After that, she moved from Yekaterinburg to Brno to study at the Mendel University Master's program in the direction of regional development (FRRMS).

Prior to this, for more than 6 years, Evgenia's work was connected with the education and development of the abilities of Russian-speaking children aged 2 to 17 years. She also worked as a camp counselor in a children's language camp at the BIEB Linguistic School in Brno with Czech children. She has extensive experience in teaching English to children and adults, develops individual learning plans. Foreign languages: English (C1), Czech (B2), Italian (B1).

She has been working at the Brusinka multicultural center since 2019, successfully leading English and Russian language groups, teaching English and Russian individually, leading city camps.

I believe that with the right presentation of the material, even the most restless kid is able to learn complex English words with a smile and a desire to learn. In the work of a teacher, as in the work of a doctor, the fundamental principle is “first, do no harm”. Helping a child learn to speak their native and foreign languages, develop their creative potential, ensure safety and a comfortable environment, give a happy childhood is the direct responsibility of adults. As a very active person, it is difficult for me to sit still, this is why I'm working in Center Brusinka. I will be happy to share my ideas, knowledge and energy with you!

What I can do:

— English and Russian lessons in person and online (Zoom, Skype) for children and adults, elementary and advanced levels;
— Babysitting, games, including activities in English and Russian;
— Organization of children's leisure time.
Evgenia Bayanova, Bc. vystudovala bakalářský titul v oboru zahraniční regionální studia na Uralské federální univerzitě s hloubkovým studiem angličtiny a italštiny. Poté se přestěhovala z Jekatěrinburgu do Brna na magisterský program Mendelovy univerzity v oboru regionální rozvoj (FRRMS).

Předtím, více než 6 let, byla Evgeniaina práce spojena se vzděláváním a rozvojem schopností rusky mluvících dětí ve věku od 2 do 17 let. Působila také jako táborová poradkyně v dětském jazykovém táboře na Lingvistické škole BIEB v Brně s českými dětmi. Má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny pro děti i dospělé, vypracovává individuální učební plány. Cizí jazyky: angličtina (C1), čeština (B2), italština (B1).

V multikulturním centru Brusinka působí od roku 2019, úspěšně vede kroužky anglického a ruského jazyka, individuálně vyučuje angličtinu a ruštinu, vede městské tábory.

Věřím, že se správnou prezentací látky se i to nejneklidnější dítě dokáže naučit složitá anglická slovíčka s úsměvem a chutí se učit. V práci učitele, stejně jako v práci lékaře, platí základní zásada „nejprve neubližovat“. Pomoci dítěti naučit se mluvit jeho rodným a cizím jazykem, rozvíjet jeho tvůrčí potenciál, zajistit bezpečnost a příjemné prostředí, poskytnout šťastné dětství je přímou odpovědností dospělých. Jako velmi aktivnímu člověku je pro mě těžké sedět, proto pracuji v Centru Brusinka. Ráda se s vámi podělím o své nápady, znalosti a energii!

Co dělám:

— výuka angličtiny a ruštiny prezenčně a online (Zoom, Skype) pro děti i dospělé, základní a pokročilé;
— hlídání dětí, hry, včetně aktivit v angličtině a ruštině;
— organizace volného času dětí.
Евгения Баянова, Bc. окончила бакалавриат «Зарубежное регионоведение» в Уральском федеральном университете с углублённым изучением английского и итальянского языка. После переехала из Екатеринбурга в Брно для обучения в магистратуре университета Менделя по направлению регионального развития (FRRMS).

До этого более 6 лет работа Евгении была связана с образованием и развитием способностей русскоязычных детей в возрасте от 2 до 17 лет. Также работала вожатой в детском языковом лагере лингвистической школы BIEB в городе Брно с чешскими детьми. Имеет большой опыт преподавания английского языка детям и взрослым, разрабатывает индивидуальные планы обучения. Иностранные языки: английский (C1), чешский (B2), итальянский (B1).

Работает в мультикультурном центре Brusinka с 2019 года, успешно ведёт группы английского и русского языка, преподаёт английский и русский язык индивидуально.

Я верю, что при правильной подаче материала даже самый непоседливый малыш способен усваивать сложные английские слова с улыбкой и желанием учиться. В работе преподавателя, как и в работе врача, основополагающий принцип — «не навреди». Помочь ребёнку научится говорить на родном и иностранном языке, развить творческий потенциал, обеспечить безопасность и комфортную среду, подарить счастливое детство — прямая обязанность взрослых. Я устроилась на работу в центр «Брусника», потому мне, как очень активному человеку, трудно сидеть на месте. С удовольствием поделюсь с вами своими идеями, знаниями и энергией!

Варианты записи:

— Проведение уроков английского и русского языка очно и онлайн (Zoom, Skype) для детей и взрослых, начальный и продвинутый уровень;
— Присмотр за детьми, проведение игр на русском и английском языке;
— Организация детского досуга.

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)