Mgr. Viktoria Brusinková

Vedoucí centra, překladatelka

Mgr. Viktoria Brusinková (Nikolaeva) — majitelka a vedoucí Multikulturního Centra Brusinka. Působí v České republice od roku 2010 jako překladatelka a IT specialistka v oblasti marketingu a administrativy. Má velkou zkušenost s prací v mezinárodním prostředí. V roce 2005 absolvovala magisterské studium v ​​oboru lingvista-překladatel, specialista na interkulturní komunikaci.

Získala kvalifikaci na distančních kurzech Moskevské státní univerzity jako učitel ruštiny pro bilingvní děti a ruštiny jako cizího jazyka, absolvovala kurz řízení moderních vzdělávacích organizací.

Od roku 2016 se věnuje vzdělavaní dětí v Brně, v roce 2020 otevřela multikulturní centrum pro všechny generace. V roce 2018 získala cenu „Stříbrný lukostřelec“ v ČR za nejlepší vzdělávací projekt a rozvoj mezinárodních vztahů.

Každý z nás se dříve či později setká s cizinci. Multikulturní výchova umožňuje seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Pak pomaha se strachem ze všeho odlišného, s předsudky, stereotypy a intolerancí.

Mojí prioritou v životě je vytváření a udržování přátelské multikulturní komunity, která spojuje lidi při sebevzdělávání a seberozvoji. Moje centrum je přátelský tým profesionálů, kteří jsou připraveni pomoci v otázkách studia jazyků, uvědomují si kreativní a kognitivní potenciál. Mezi naše cíle patří podpora dětí, studentů i dospělých prostřednictvím realizace lokálních i mezinárodních projektů, které zlepšují život lidem v Brně, včetně cizinců různého původu.
Виктория Брусинкова, Mgr. (Николаева) — руководитель мультикультурного центра Brusinka. Живёт в Чехии с 2010 года, работает переводчиком и IT-специалистом в области маркетинга и администрирования. Имеет большой опыт работы в международной сфере. В 2005 году закончила магистратуру по специальности лингвист-переводчик, специалист по межкультурной коммуникации.

Окончила дистанционные курсы повышения квалификации по направлению «Методика преподавания русского языка детям-билингвам и одноязычным детям-инофонам» в Учебном центре русского языка МГУ, а также курсы по управлению современными образовательными организациями.

С 2016 года занимается детским образованием в Брно, в 2020 году открыла мультикультурный центр для всех поколений. В 2018 году получила награду «Серебряный лучник» в Чехии за лучший образовательный проект и развитие международных отношений.

Нет такого человека, котрый бы не сталкивался с иностранцами. Мультикультурное образование даёт возможность познакомиться с многообразием разных культур, традициями и ценностями разных людей. Избавляет от страха перед всем отличающимся, от предрассудков, стериотипов, снижает градус нетерпимости.

Мой приоритет в жизни – создание и поддержание дружелюбного мультикультурного сообщества, объединение людей вокруг самообразования и саморазвития. Мой центр – это дружная команда профессионалов, которая готова прийти на помощь в вопросах изучения языков, реализации творческого и познавательного потенциала. Среди наших целей – поддержка детей, студентов и взрослых через реализацию локальных и международных проектов, улучшающих жизнь людей в Брно, в том числе иностранцев различного происхождения.
Mgr. Viktoria Brusinkova (Nikolaeva) — the owner and head of the Multicultural Center Brusinka. She has been working in the Czech Republic since 2010 as a translator and IT specialist in the field of marketing and administration. She has extensive experience working in an international environment. In 2005, she completed her master's degree in the field of linguist-translator, specialist in intercultural communication.

Viktoria received a qualification at distance courses of Moscow State University as a teacher of Russian for bilingual children and Russian as a foreign language, completed a course in the management of modern educational organizations.

Since 2016, she has been dedicated to educating children in Brno, in 2020 she opened a multicultural center for all generations. In 2018, she won the "Silver Archer" award in the Czech Republic for the best educational project and development of international relations.

Each of us will meet a foreigner sooner or later. Multicultural education makes it possible to get to know the diversity of different cultures, their traditions and values. Then it helps with the fear of everything different, with prejudices, stereotypes and intolerance.

My priority in life is creating and maintaining a friendly multicultural community that brings people together for self-education and self-development. My center is a friendly team of professionals who are ready to help with language learning issues, aware of creative and cognitive potential. Our goals include supporting children, students and adults through the implementation of local and international projects that improve the lives of people in Brno, including foreigners of various origins.

Interview: May The Force, Faith and Good Mood Be With You When Relocating To The Czech Republic!

Интервью: Почему люди уезжают из Москвы?

Poslat dotaz/Задать вопрос/Ask a question: