Mgr. Ksenia Doležalová PhD.

Vedoucí výtvarného oddělení

Mgr. Ksenia Doležalová PhD. is an experienced artist, who offers painting lessons for children and adults using various materials: watercolor, acrylic, gouache, as well as a combination of various techniques.

In 2005, Ksenia Kryuchkova graduated from the art school "Art-Etude" in Yekaterinburg. In 2010, he graduated from the Russian State Vocational Pedagogical University with a degree in Vocational Education: Design.

While studying at the university, she taught fine arts to children. After university, she worked as an artist in the Novo-Tikhvin Monastery, painting walls and since 2017 she has been working as an Art teacher and Head of the Art studio at the Brusinka Multicultural center.

Also Ksenia has an additional qualification: "Artist on fabrics of the third category." She completed an internship in Russia, the Czech Republic and England, offering lessons in three languages.

In 2020 she defended her dissertation and successfully completed her postgraduate studies at the University. T.G. Masaryk with a degree in Pedagogy. She is also interested in book illustration.

Since 2017, I have been teaching drawing to children and adults, running an art studio for children at the Brusnika Center, and also conducting various creative workshops. In my lessons I will help you to reveal your creative potential, you can learn to draw from scratch or master new techniques. Painting lessons can also be used as art therapy to help you de-stress, relax, have fun, develop new talents and acquire new skills.
Mgr. Ksenia Dolezhalova PhD. nabízí lekce malování a kreslení pro děti i dospělé s využitím různých materiálu: akvarel, akryl, kvaš, ale i kombinace různých technik.

V roce 2005 Ksenia Kryuchkova absolvovala uměleckou školu "Art-Etude" v Jekatěrinburgu. V roce 2010 absolvovala na Ruské státní odborné pedagogické univerzitě obor Odborné vzdělávání: Design.

Při studiu na vysoké škole učila školáky výtvarnému umění. Po univerzitě pracovala jako výtvarnice v klášteře Novo-Tikhvin, kde malovala stěny. Má další kvalifikaci: "Umělec na tkaninách třetí kategorie." Absolvovala stáž v Rusku, ČR a Anglii, vede lekce ve třech jazycích. Od roku 2017 působí jako lektorka kreslení, vedoucí výtvarného oddělení a vede tvůrčí dílny v Multikulturním centru Brusinka.

V roce 2020 obhájila disertační práci a úspěšně ukončila postgraduální studium na univerzitě. T.G. Masaryk vystudoval pedagogiku. Zájem o knižní ilustrace.

Od roku 2017 vyučuji kreslení pro děti i dospělé, vedu výtvarný ateliér pro děti v Centru Brusnika a také vedu různé kreativní dílny. Na mých lekcích vám pomohu odhalit váš kreativní potenciál, můžete se naučit kreslit od nuly nebo zvládnout nové techniky. Lekce malování lze využít i jako arteterapii, která vám pomůže zbavit se stresu, uvolnit se, pobavit se, rozvinout nové talenty a získat nové dovednosti
Mgr. Ksenia Doležalová PhD. предлагает уроки живописи детям и взрослым с использованием различных материалов: акварели, акрила, гуаши, а также комбинированием различных техник.

В 2005 году Ксения Крючкова окончила художественную гимназию «Арт-Этюд» в Екатеринбурге. В 2010 году — Российский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Профессиональное обучение: дизайн».

Во время обучения в университете преподавала изобразительное искусство школьникам. После университета работала художником в Ново-Тихвинском монастыре, занималась росписью стен. Имеет дополнительную квалификацию: «Художник по тканям третьего разряда». Проходила стажировку в России, Чехии и Англии, проводит уроки на трёх языках. C 2017 года работает учителем рисования, руководит художественным отделением и проводит творческие мастер-классы в Мультикультурном центре Brusinka.

В 2020 году защитила диссертацию и успешно закончила аспирантуру в университете им. Т.Г. Масарика по специальности «Педагогика». Увлекается книжной иллюстрацией.

С 2017 года я преподаю рисование детям и взрослым, веду художественную студию для детей в центре «Брусника», а также провожу различные творческие мастер-классы. На моих уроках я помогу раскрыть вам ваш творческий потенциал, вы сможете научиться рисовать с нуля или освоить новые техники. Уроки живописи также можно использовать как арт-терапию, которая поможет вам избавиться от стресса, расслабиться, интересно провести время, развить новые таланты и приобрести новые навыки

1) Painting, drawing and art design lessons in Russian, Czech, English/Výuka malovaní, kreslení a výtvarného designu v ruštině, češtině, angličtině/Уроки рисования и художественного дизайна на русском, чешском, английском языках;
2) Organization of creative workshops workshops/Organizace a pořádání kreativních workshopů a dílen/Организация и проведение творческих мастер-классов.

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)