Mgr. Daniils Frolovs

Učitel češtiny a ruštiny, překladatel

Mgr. Daniils Frolovs je bohemista, učitel a jazykovědec, učitel češtiny a ruštiny. V roce 2021 absolvoval Lotyšskou univerzitu v Rize na programu Lingvistika a získal magisterský titul z humanitních věd na katedře rusistiky a slavistiky.

Absolvoval také studium na univerzitě. T.G. Masaryka v Brně v roce 2020 jako student na programu výměny zkušeností.

Od podzimu 2020 pracuje v multikulturním centru Brusinka jako učitel, metodista a překladatel, učí češtinu a ruštinu dospělým, studentům a dětem od 5 let. Výuka probíhá podle vlastního autorského programu. Vyvíjí výukové programy v ruštině a češtině, ovládá také angličtinu a lotyštinu. Vyznačuje se schopností přizpůsobit jakýkoli materiál a téma podle cílů, věku a dovedností studenta, identifikuje mezery ve znalostech již na prvních hodinách.

Celková doba výuky — více než 1000 akademických hodin.

«Moje odborná činnost je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností studentů v závislosti na jejich cílech a rozsahu jazyka. V procesu učení se berou v úvahu principy, jako je vědomí, aktivita a schopnosti každého studenta, stejně jako smysluplnost, dostupnost a viditelnost učebních materiálů.

Během studia na univerzitě jsem důkladně studoval materiály řady učebnic Krok za krokem (Lida Holá) a zvládl jsem metody výuky na základě těchto komplexů. Tyto techniky mohou být přeneseny do jiných vzdělávacích programů, stejně jako do jiných jazyků, což zajišťuje jejich kompetentní a efektivní aplikace. Teoretické a praktické znalosti v oblasti výuky jazyků umožňují sledovat klíčové metodické principy a umožňují vytvářet vhodný program a úspěšně kombinovat materiály.

S dětmi procházíme všemi fázemi, od učení abecedy, cvičení fonematického sluchu, přípravy rukou na psaní až po doplnění aktivní slovní zásoby a pochopení složitých jazykových vzorů a obratů na úrovni mateřského jazyka.

Dospělým pomáhám zvládnout jazyk od nuly, srovnat materiál v hlavě, zaplnit mezery, které vznikly v době, samostudia jazyka, pomáhám přejít od jednotlivých frází k aktivnímu mluvení a plně zvládnout komunikaci.

Výuka je jedním z mých nejzávažnějších a smysluplných koníčků, která se nakonec stala mou profesí».

Hlavní profesní oblasti:

 • Čeština od А0 do B2;
 • Čeština – příprava na vstup do školy nebo univerzity;
 • Ruština jako cizí jazyk pro děti i dospělé;
 • Ruský jazyk pro bilingvní děti.
 • Даниил Фролов — богемист, языковед, учитель чешского и русского языка. Окончил Латвийский Университет в г. Рига в 2021 году по программе «Лингвистика» и получил степень магистра гуманитарных наук на кафедре Русистики и славистики. Также проходил обучение в Университете им. Т.Г. Масарика в г. Брно в 2020 году в качестве студента по программе обмена опытом.

  С осени 2020 года работает в мультикультурном центре Brusinka как учитель, методист и переводчик, преподаёт чешский и русский язык взрослым, студентам и детям от 5 лет. Обучение проводит по собственной авторской программе. Разрабатывает учебные пособия на русском и чешском языке, также владеет английским и латышским языком. Отличается способностью адаптировать любой материал и тему в соответствии с целями, возрастом и навыками ученика, выявляет пробелы в знаниях уже на первых занятиях.

  Общий стаж преподавания — более 1000 академических часов.

  «Моя профессиональная деятельность нацелена на развитие языковых навыков учащихся в зависимости от их целей и сферы применения языка. В процессе обучения учитываются такие принципы, как сознательность, активность и возможности каждого ученика, а также осмысленность, доступность и наглядность материала.

  Во время обучения в университете я досконально изучил серию учебников Krok za krokem (Lida Holá) и освоил методики преподавания на основе этих материалов. Эти методики можно переносить и на другие программы обучения, а также на другие языки, что обеспечивает их грамотное и эффективное применение. Теоретические и практические знания в области преподавания языков позволяют следовать ключевым методическим принципам и дают возможность формировать подходящую программу и успешно комбинировать материалы.

  С детьми мы проходим все этапы, от изучения алфавита, тренировки фонематического слуха, подготовки руки для письма до пополнения активного словарного запаса и понимания сложных языковых конструкций и оборотов на уровне родного языка.

  Взрослым я помогаю освоить язык с нуля, разложить информацию по полочкам, восполнить пробелы, возникшие во время самостоятельного изучения языка, помогаю перейти от отдельных фраз к активному говорению и в полной мере освоить коммуникацию.

  Преподавание — одно из моих самых серьёзных и осмысленных увлечений, которое в итоге стало моей профессией».

  Основные профессиональные сферы:

 • Чешский язык от А0 до B2;
 • Чешский язык – подготовка к школе или поступлению в вузы;
 • Русский язык как иностранный для детей и взрослых;
 • Русский язык для детей-билингвов.

 • Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)