Kytara v Brně

Mgr. Mykhailo Hanchak

Učitel kytary

Mgr. Mykhailo Hanchak — učitel klasické, akustické a elektrické kytary. Vystudoval Užhorodský státní hudební college Zadora (2015), magisterský titul v oboru učitelství kytary na Lvovské národní hudební akademii N. V. Lysenko (2022).

Od roku 2016 začal pracovat jako učitel na veřejné škole a věnoval se doučovaní hry na kytaru. V letech 2018-2019 pracoval v Číně jako elektrický kytarista v cover bandu.

Od roku 2022 pracuje v Multikulturním centru Brusinka, kde vyučuje děti i dospělé na kytaru. Vystupuje na profesionální scéně jako kytarista.

Hudbě jsem se začal věnovat v deseti letech, od dvanácti let jsem začal vystupovat na koncertech a účastnit se soutěží. Hrál na elektrickou basovou kytaru v různých kapelách provozujících hudbu v různých stylech, od pop music po hard rock.

Moji studenti se zúčastnili mnoha koncertů a vyhráli soutěže, někteří soukromí studenti v současné době hrají v hudebních skupinách a píší vlastní hudbu.

Za 16 let hry na kytaru jsem pochopil, jak dosáhnout rychlých výsledků a jaké metody výuky jsou nejúčinnější, proto se o své zkušenosti rád podělím se svými studenty.

Těším se na vás!
Mgr. Mykhailo Hanchak — classical, acoustic and electric guitar teacher, graduated from the Uzhhorod State Music College Zadora (2015), has a master's degree in guitar teaching at the N.V. Lysenko Lviv National Music Academy (2022).

Since 2016, he started working as a teacher at a public school and dedicated himself to tutoring the guitar. In 2018-2019, he worked in China as an electric guitarist in a cover band.

Since 2022, he has been working at the Brusinka Multicultural Center, where he teaches guitar to children and adults. He performs as well on the professional stage as a solo guitarist.

I started playing music at the age of ten, from the age of twelve I started performing at concerts and participating in competitions. He played electric bass guitar in various bands playing music in different styles, from pop music to hard rock.

My students have participated in many concerts and won competitions, some private students are currently playing in music groups and writing their own music.

In 16 years of playing the guitar, I have understood how to achieve quick results and what teaching methods are most effective, so I am happy to share my experience with my students.

I look forward to seeing you on my lessons!
Михаил Ганчак, Mgr. — учитель игры на классической, акустической и электрогитаре. Окончил Ужгородское государственное музыкальное училище имени Задора (2015), закончил обучение с магистерской квалификацией в области преподавания гитары во Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В.Лысенко (2022).

С 2016 года я начал работать преподавателем в государственной школе и преподавать гитару как репетитор. В 2018-2019 г. работал по контракту в Китае как электрогитарист кавер-группы.

С 2022 года работает учителем в Мультикультурном центре Brusinka, обучает игре на гитаре детей и взрослых. Выступает на профессиональной сцене в качестве гитариста.

Я начал заниматься музыкой с десяти лет, с двенадцати начал выступать на концертах и ​​участвовать в конкурсах. Играл на электро бас-гитаре в разных коллективах, исполняющих музыку в разных стилях, от поп музыки до тяжёлого рока.

Мои ученики принимали участие во многих концертах и ​​побеждали на конкурсах, некоторые из частных учеников в настоящее время играют в музыкальных коллективах и пишут авторскую музыку.

За 16 лет игры на гитаре понял, каким образом добиваться быстрого результата и какие методы обучения наиболее эффективны, поэтому с радостью поделится со своими учениками своим опытом.

Жду вас на моих занятиях!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)