Logoped Brno

Ekaterina Kuripka

Logopedka

Катерина Грицюк — професійний логопед, випускниця магістратури Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського з українського міста Миколаїв, що на півдні України. З 4 курсу працювала в дитячому садку на посаді вихователя старшої групи, пізніше почала працювати за спеціальністю вчителем логопедом-дефектологом.

Пізніше розпочала роботу в інклюзивно-ресурсному центрі №2 м. Миколаїв, який займається реалізацією права детей від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами (ООП) на отримання освіти в різних навчальних закладах (в тому числі, і дошкільних).

З 2022 року займаюсь з дітьми в Мультикультурному центрі Brusinka в Брно.

З дитинства я була впевнена в тому що моя професія буде обов'язково пов'язане з дітьми. Сьогодні, коли я почала задумуватися чому я обрала професію логопеда, я все більше розумію, що дитячі мрії необхідно мають збуватися. Я завжди хотіла допомагати людям, часто уявляли себе то дитячим лікарем, то вихователькою, то вчителькою. Тому після закінчення школи я не роздумуючи подала документи до ВУЗів за спеціальністю логопедія-дефектологія.

Мій трудовий шлях почався в 2016 році, коли мене, юну дівчину студентку 4-го курсу, прийняли на посаду вихователя дитячого садка старшої групи. Мені вдавалося поєднувати навчання на денному відділенні ВУЗу в магістратурі і роботу у дитячому садочку. Після закінчення магістратури в МНУ імені В.О.Сухомлинського, я стала працювати вчителем логопедом-дефектологом, на даний момент маю досвід роботи з дітьми віку від 2 до 18 років.

Робота логопеда дуже відповідальна і непроста. Адже чисте, правильне мовлення — одне із найважливіших умов нормального психічного розвитку людини. Дефекти мови негативно впливають на психічне здоров'я та стан дітей. Вони соромляться свого мовлення, відчувають себе невпевнено, погано йдуть на контакт з оточуючими і крім того, дефекти мови впливають на загальну діяльність дитини (соціоадаптаційну, навчальну, емоційну, фізичну).

Я допомагаю дітям пізнати всю красу і багатство української та російської мови. Знайомлю з різноманітними виразними засобами мови, допомагаю їм вчитися керувати органами мовлення (губки, язичок, щічки, зубки), гарно та чітко говорити. Все це допомагає в подальшому досягати успіхів, вірити в себе. Труднощі, невдачі, розчарування відступають, коли я бачу вогонь в очах своїх учнів та їх батьків. Я готова докладати максимум зусиль, відкинути поганий настрій і йти вперед, тому що, в руках логопеда знаходиться найцінніше — успішне життя дитини, її розвиток та перспективи самореалізації.
Mgr. Ekateryna Kuripla, Mgr. je profesionální logopedkou, absolventkou magisterského studia na Mykolajivské národní univerzitě V.A. Suchomlynského ukrajinského města Mykolajiv, které je na jihu Ukrajiny. Od 4. ročníku pracovala v MŠ jako učitelka starší skupiny, později pokračovala jako logopedka-defektoložka.

Později začala pracovat v inkluzivním centru č. 2 v Mykolajivě, které se zabývá realizací práva dětí od 2 do 18 let se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na vzdělávání v různých vzdělávacích institucích (včetně předškolních).

Od roku 2022 pracuje s dětmi v Multikulturním centru Brusinka v Brně.

Od dětství jsem si byla jistá, že moje profese bude spojena s dětmi. Dnes, když jsem začala přemýšlet o tom, proč jsem si vybrala povolání logopeda, stále více chápu, že dětské sny se musí plnit. Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem, často jsem si sebe představovala jako dětskou lékařku, pak vychovatelku, pak učitelku. Po absolvování školy jsem se proto bez rozmýšlení přihlásila na vysokou školu na obor logopedie-defektologie.

Moje kariéra začala v roce 2016, kdy jsem já, mladá studentka 4. ročníku, byla přijata jako učitelka do mateřské školky stařší skupiny. Podařilo se mi spojit studium na prezenční katedře VŠ v magisterském stupni a práci v mateřské škole. Po ukončení magisterského studia na Národní univerzitě V.A. Suchomlynského jsem začala pracovat jako lektorka a logoped-defektolog, v současné době mám zkušenosti s prací s dětmi ve věku od 2 do 18 let.

Práce logopeda je velmi zodpovědná a komplikovaná. Čistá, správná řeč je totiž jednou z nejdůležitějších podmínek normálního duševního vývoje člověka. Vady řeči negativně ovlivňují duševní zdraví a kondici dětí. Stydí se za svůj projev, cítí se nejistě, nenavazují dobrý kontakt s ostatními a navíc vady řeči ovlivňují celkovou aktivitu dítěte (sociálně adaptivní, výchovnou, emoční, fyzickou).

Pomáhám dětem naučit se veškerou krásu a bohatství ukrajinského a ruského jazyka. Seznamuji je s různými výrazovými prostředky řeči, pomáhám jim naučit se ovládat řečové orgány (rty, jazyk, tváře, zuby), krásně a zřetelně mluvit. To vše pomáhá dosáhnout úspěchu v budoucnu, věřit v sebe sama. Obtíže, neúspěchy, zklamání ustupují, když vidím oheň v očích svých žáků a jejich rodičů. Jsem připravena vyvinout maximální úsilí, odložit špatnou náladu a jít vpřed, protože v rukou logopeda je to nejcennější - úspěšný život dítěte, jeho vývoj a vyhlídky na seberealizaci.
Екатерина Курипка, Mgr. — профессиональный логопед, выпускница магистратуры ННУ имени В.А. Сухомлинского из украинского города Николаев. С 4 курса работала в детском саду в должности старшего воспитателя, после начала работать по специальности учителем-логопедом.

После перешла в инклюзивно-ресурсный центр №2 г. Николаев, который занимается реализацией права детей от 2 до 18 лет с особыми образовательными потребностями (ООП) на получение образования в различных учебных заведениях (в том числе, и дошкольных).

С 2022 года занимается с детьми в Мультикультурном центре Brusinka в Брно.

С детства я была уверена в том, что моя профессия будет обязательно связана с детьми. Сегодня, когда я стала задумываться, почему я выбрала профессию логопеда, я всё больше понимаю, что детским мечтам суждено сбываться. Я всегда хотела помогать людям, часто представляла себя то детским врачом, то воспитательницей, то
учительницей. Поэтому после окончания школы я, не раздумывая, подала документы в вуз по специальности «логопедия».

Мой трудовой путь начался в 2016 году, когда меня, юную девчонку, студентку 4 курса, приняли на должность воспитателя детского сада старшей группы. Мне удавалось совмещать учёбу на дневном отделении вуза в магистратуре и работу в детском саду. После окончания магистратуры в ННУ я стала работать учителем-логопедом. К настоящему моменту имею большой опыт работы с детьми в возрасте от 2 до 18 лет.

Работа логопеда очень ответственная и непростая. Ведь чистая, правильная речь – одно из важнейших условий нормального психического развития человека. Дефекты речи негативно влияют на психическое состояние ребёнка. Дети стесняются своей речи, чувствуют себя неуверенно, плохо идут на контакт с окружающими. Кроме того, дефекты речи оказывают тормозящее действие и на развитие самой речи, и на развитие мышления ребёнка.

Я помогаю детям познать всю прелесть и богатство украинского и русского языка, знакомлю со всем многообразием выразительных средств речи, помогаю им научиться управлять органами речи, красиво, чётко говорить. Всё это помогает в дальнейшем
добиться успеха, поверить в себя. Трудности, неудачи, разочарования отступают, когда я
вижу блеск глаз своих учеников и их родителей. Я готова свернуть горы, отбросить плохое настроение и идти вперёд. По моему мнению, в руках логопеда часто находится самое ценное – успешная жизнь ребёнка, его развитие и перспективы самореализации.

Запись к логопеду