English in Brno

Mgr. Artem Repin

Učitel angličtiny a dějepisu

Artem Repin, Bc. vystudoval bakalářský titul v oboru zahraniční regionální studia na Fakultě mezinárodních vztahů Uralské federální univerzity v Jekatěrinburgu. Během studií se účastnil mezinárodních a regionálních vědeckých konferencí.

V současné době studuje na Mendelově univerzitě v magisterském programu Fakulty mezinárodních teritoriálních studií a učí angličtinu v multikulturním centru „Brusnika“.

Jazyky a společenské vědy jsou mými nejbližšími a oblíbenými obory, ve kterých se neustále zdokonaluji. Angličtinu jsem začal studovat, jako mnoho jiných, ve škole a poté jsem ji studoval na univerzitě. Ve druhém ročníku jsem měl možnost procvičovat si jazyk ve Velké Británii. Život v britské rodině na mě měl tak silný vliv, že se následně výuka angličtiny stala mou vědomou volbou a vášní.

Začal jsem učit angličtinu na univerzitě s individuální výukou pro věkovou skupinu 16-20 let. Poté jsem pracoval v různých vzdělávacích institucích ve městě Jekatěrinburg, kde jsem vedl skupinové kurzy v dětských skupinách. Později jsem sbíral zkušenosti na internetové platformě, kde jsem učil obchodní angličtinu pro práci. Také jsem během studia na univerzitě absolvoval stáž na honorárním konzulátu Itálie, při které jsem musel používat nejen angličtinu, ale i italštinu. Práce ve velkém mezinárodním hotelu jako správce také pomohla zdokonalit mé řečnické dovednosti. Zodpovědnost zahrnovala setkávání a ubytování hostů, plnění jejich požadavků, organizování exkurzí.

Díky dlouholetým zkušenostem s výukou angličtiny pro studenty různého věku, národnosti, s různými úkoly a kulturním zázemím jsem schopen pomoci svým studentům dosáhnout dobrých výsledků ve výuce konverzační a obchodní angličtiny, připravit je na zkoušky.

Upřímně věřím v učení se cizímu jazyku odstraněním především emocionální a poté jazykové bariéry. Klíčem k porozumění jazyku je z mého pohledu správná prezentace vzdělávacího materiálu, obětavost učitele a přátelská atmosféra hodiny.

Těším se na vás ve třídě!
Možnosti lekce:

1) Individuální lekce angličtiny; online kurzy;
2) Angličtina ve skupinách pro děti a dospělé;
3) Příprava na zkoušky z angličtiny.
Artyom Repin, Bc. graduated with a bachelor's degree in Foreign Regional Studies from the Ural Federal University in Yekaterinburg. During his studies, he took part in international and regional scientific conferences. Currently studying at the Mendel University under the master's program of the Faculty of International Territorial Studies and teaching English at the Multicultural Center „Brusnika”.

Languages and social sciences are my closest and favorite fields of activity in which I am constantly improving. I started studying English, like many others, at school, and then continued to study it at the university. In my second year, I had the opportunity to practice language in the UK. Living in a British family had such a strong influence on me that subsequently teaching English became my conscious choice and passion.

I started teaching English at the university, with individual lessons for the age group of 16-20 years old. After that, I worked in various educational institutions in the city of Yekaterinburg, where I conducted group classes in children's groups. Later, I gained experience on an internet platform where I taught business English for work. Also during the training period, I had an internship at the honorary consulate of Italy, during which I had to use not only English, but also Italian. Working in a large international hotel as an administrator also helped to hone my speaking skills. Responsibilities included meeting and accommodating guests, fulfilling their requests, organizing excursions.

Thanks to many years of experience in teaching English to students of various ages, nationalities, with different tasks and cultural backgrounds, I am able to help my students achieve good results in learning conversational and business English, prepare them for exams.

I sincerely believe in learning a foreign language through removing, first of all, the emotional, and then the language barrier. From my point of view, the key to understanding the language is based on the correct presentation of the material, the dedication of the teacher and the friendly atmosphere of the lesson.

I look forward to seeing you in class!
Lesson options:

1) Individual English lessons; online classes;
2) English in groups for children and adults;
3) Preparation for exams in English.
Артём Репин, Bc. закончил бакалавриат по направлению «Зарубежное регионоведение» факультета международных отношений Уральского федерального университета в г. Екатеринбург. Во время обучения принимал участие в международных и региональных научных конференциях. В данный момент учится в университете Менделя по магистерской программе факультета международных территориальных исследований и преподаёт английский язык в мультикультурном центре «Брусника».

Языки и социальные науки — мои самые близкие и любимые сферы деятельности, в которых я постоянно совершенствуюсь. Изучать английский, как и многие, я начал ещё в школе, а затем продолжил его изучение в университете. На втором курсе у меня появилась возможность языковой практики в Великобритании. Жизнь в британской семье оказала на меня настолько сильное влияние, что впоследствии преподавание английского языка стало моим осознанным выбором и увлечением.

Я начал преподавать английский язык ещё в университете, с индивидуальных занятий для возрастной категории 16-20 лет. После я работал в различных образовательных учреждениях города Екатеринбурга, где проводил групповые занятия в детских группах. Позже я получил опыт работы на интернет-платформе, где преподавал деловой английский для работы и бизнеса. Также в период обучения я проходил практику в почётном консульстве Италии, во время которой приходилось использовать не только английский, но и итальянский язык. Отточить навыки устной речи помогла также работа в крупном международном отеле на позиции администратора. В обязанности входили встреча и размещение гостей, выполнение их запросов, организация экскурсий.

Благодаря многолетнему опыту преподавания английского языка ученикам самых разных возрастов, национальностей, с разными задачами и культурными особенностями, мне удаётся помочь моим студентам добиться хороших результатов при освоении разговорной речи и делового английского, подготовить их к экзаменам.

Я искренне верю в изучение иностранного языка через снятие, прежде всего, эмоционального, а затем и языкового барьера. С моей точки зрения, залог понимания языка строится на правильной подаче материала, самоотдаче преподавателя и дружеской атмосфере урока.

Жду вас на занятиях!
Варианты записи:

1) Английский язык индивидуально, онлайн;
2) Английский язык в группах для детей и взрослых;
3) Подготовка к экзаменам по английскому языку.
Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)