němčina a čeština v Brně

Mgr. Alena Rezvukhina

Učitelka němčiny a češtiny

Alena Rezvukhina je lektorkou češtiny pro cizince a němčiny.

Alena vystudovala germanistiku na Baltské federální univerzitě I. Kanta (Kaliningrad), teď pokračuje ve studiu na Masarykově univerzitě v Brně v magisterském oboru „Německý jazyk a literatura“. Kromě toho, pracuje s anglickým jazykem, a aktivně se učí polsky. Soustavně pracuje s jazyky jako lektorka, překladatelka a tlumočnice, účastní se programů mezinárodní vědecké a kulturní spolupráce.

Jazyky vyučuje už více než 8 let. Má zkušenosti jak s prezenční výukou, tak i s výukou online, včetně toho na skupinových a firemních kurzech. Pracovala se studenty různého věku, jak se školáky, tak i s dospělými, a vždy se snaží přizpůsobit výuku jejich konkrétním potřebám a cílům. Jako lektorka češtiny pro cizince má zkušenosti s přípravou k jazykovým zkouškám, ke studiu na českých vysokých školách, k relokaci a práci v českých společnostech.

K rozhodnutí studovat a později i vyučovat cizí jazyky mě vedly mimo jiné moje osobní zkušenosti. Jsem od dětství bilingvní, a život ve dvou „jazykových světech“ probudil ve mě velký zájem o různé jazykové systémy, jejich shody i rozdíly, zákonitosti jejich vývoje. Po češtině se mou druhou velkou láskou stal německý jazyk.

Svoje hodiny se snažím udělat co nejvíce interaktivními, od začátku vést studenty ke komunikaci v praktických životních situacích, překonávat jazykové bariéry – a to vše s oporou na systematické vysvětlení gramatických a fonetických norem. Vyučování jazyka propojuje se zprostředkováním znalostí o kultuře, dějinách, každodenním životě zemí vyučovaného jazyka. Ráda přitom sdílím své osobní zkušenosti s adaptací v novém jazykovém a kulturním prostředí, což přispívá k úspěšné integraci studenta
Алёна Резвухина — преподаватель немецкого языка и чешского языка для
иностранцев.


Алёна — носитель чешского и русского, оба языка воспринимает как родные. Кроме них её большой любовью стал немецкий язык. Получив высшее лингвистическое образование в области германистики в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (Калининград), в настоящее время продолжает обучение по специальности «Немецкий язык и литература» в магистратуре Масарикова университета в Брно. Также работает с английским языком и активно совершенствуется в польском языке. На постоянной основе работает в качестве преподавателя и переводчика, принимала участие в научных и культурных международных проектах.

Преподаванием иностранных языков занимается уже более 8 лет. Обучает как индивидуально, так и в группах, преподавала в том числе на корпоративных курсах. Имеет успешный опыт преподавания онлайн.

У Алёны наработаны методики, которые позволяют сохранить высокую степень интерактивности и вовлечённости студентов. Она работает со студентами разных возрастных групп, как со школьниками, так и с взрослыми, и всегда старается приспособить план обучения конкретным потребностям и целям учеников. Готовит учеников к сдаче языковых экзаменов, к поступлению в чешские ВУЗы, к релокации и работе в чешских компаниях.

С 2022 года работает учителем чешского и немецкого языка в мультикультурном центре Brusinka, ведёт индивидуальные очные и онлайн занятия и группы.
«‎Свои уроки выстраиваю как можно более интерактивно, с самого начала ориентирую студентов на коммуникацию в конкретных жизненных ситуациях, помогаю преодолевать языковой барьер – и, вместе с тем, опираюсь на систематическое объяснение грамматики и фонетики. Стремлюсь преподавать таким образом, чтобы студент одновременно с усвоением языковых норм знакомился с особенностями культуры, истории, повседневной жизни страны изучаемого языка. Охотно делюсь своим личным опытом адаптации в новой языковой и культурной среде, чтобы помочь студенту успешно интегрироваться»‎.

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)