angličtina v Brně

Mgr. Vladimir Srebnitskiy

Učitel angličtiny a češtiny, překladatel

Mgr. Vladimir Srebnitskiy — lektor a jazykový poradce, tlumočník a překladatel. Rodák nejsevernějšího velkoměsta na světě, jenž více než 7 let bydlí na jihu České republiky.

Má cesta k cizím jazykům začala různobarevným plakátem s anglickou abecedou v mateřské škole, dále vedla přes lyceum s prohloubenou výukou cizích jazyků, pokračovala bakalářským studiem na fakultě cizích jazyků Ruské Státní Pedagogické Univerzity A.I. Gercena (diplom s vyznamenáním), a po příjezdu do slavného města Brna – magisterským studiem na filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Během této cesty jsem žil ve dvou dalších zemích – Ukrajině (Kijev) a Francii (Caen), získal jsem CPE (Cambridge English: C2 Proficiency – certifikát o nejvyšší úrovni znalosti anglického jazyka), naučil jsem se češtinu a složil zkoušku B2 na 100 bodů ze 100.

Ovládám však nejen češtinu a angličtinu – umím taky francouzsky a španělsky a v těchto 5 jazycích (včetně mé mateřštiny, ruštiny) skládám básně na různá témata.

Odborně se zaměřuji na právnickou terminologii – již několik let úspěšně vedu kurz právnické ruštiny na České advokátní komoře, přednáším právnickou angličtinu ve firmách a také při Justiční Akademii České republiky a Justiční Akademii Slovenské Republiky. Mám více než desetiletou praxi v jazykových školách a na univerzitách, pracoval jsem s dětmi předškolního věku a seniory, pomáhal jsem zvládnout složitou obchodní angličtinu a úspěšně skládat přijímací a závěrečné zkoušky všech úrovní.

Kdybych trochu změnil jedno známé rčení: „Ptát se mě, zda mám rád cizí jazyky, je stejné jako ptát se mě, zda rád dýchám“. Výuka cizích jazyků naplňuje můj život světlem a nadšením, o které se rád dělím se svými studenty!
Владимир Сребницкий, Mgr. — преподаватель и языковой консультант, устный и письменный переводчик. Уроженец самого северного города-миллионера на земле, уже более 7 лет живущий на самом юге Чешской республики.

Путь к иностранным языкам, который начался с разноцветного постера с английским алфавитом в детском саду, далее повёл через лицей с языковым уклоном, продолжился бакалавриатом на факультете иностранных языков Российского Государственного Педагогического Университета имени А.И. Герцена (оконченный с отличием), а после переезда в славный город Брно — магистратурой на философском факультете Масарикова университета. По пути успел пожить в двух других странах — Украине (Киев) и Франции (Кан), получил CPE (Cambridge English: C2 Proficiency – сертификат о высшем уровне знания английского языка), выучил чешский язык и сдал экзамен B2 на 100 баллов из 100. Помимо чешского и английского я также владею французским и испанским и на всех 5 языках (включая мой родной, русский) пишу стихотворения на различные темы.

В профессиональном же плане я специализируюсь на юридической терминологии — уже несколько лет подряд успешно веду лично мной разработанный курс юридического русского при Палате Адвокатов Чешской Республики, преподаю юридический английский в фирмах а также при Юридической Академии Чешской Республики и Юридической Академии Словацкой Республики. За более чем десятилетний опыт преподавания я работал в языковых школах и университетах, с детьми дошкольного возраста и с пожилыми людьми, помогал разбираться с трудностями делового английского и успешно сдавать вступительные и выпускные экзамены всех уровней сложности.

Перефразируя одно известное высказывание: «‎Спрашивать меня, люблю ли я иностранные языки, всё равно что спрашивать, люблю ли я дышать». Преподавание иностранных языков наполняет мою жизнь радостью, светом и вдохновением, которыми я с радостью делюсь со своими студентами!
Mgr. Vladimir Srebnitskiy — Lecturer and language consultant, translator and interpreter
A native of the northernmost metropolis in the world, I have been living in the very south of the Czech Republic for more than 7 years.

My journey of foreign languages started with a colourful poster of the English alphabet in the nursery, continued in a languages’ lyceum followed by the bachelor’s degree at the Faculty of Foreign Languages of the Herzen State Pedagogical University of Russia (honours degree) and after moving to the fair city of Brno – by the master’s degree at the Faculty of Arts of Masaryk University.

On my way I stopped in two other countries – Ukraine (Kiev) and France (Caen), received CPE (Cambridge English: C2 Proficiency – certificate proving the highest level of English), learnt the Czech language and passed B2 with 100 points out of 100.

My journey, however, did not stop with English and Czech – I can also speak French and Spanish and I write poems on various topics in these 5 languages (including Russian, my mother tongue).
Professionally I specialize in legal terminology – for several years I have been successfully teaching an original course of legal Russian with the Czech Bar Association, giving legal English classes to law firms and cooperating with the Judicial Academy of the Czech Republic and the Judicial Academy of the Slovak Republic. For more than 10 years I have been teaching in language schools and universities, working with pre-school children and senior citizens, helping to understand the intricacies of Business English and pass entrance and final exams of all levels with flying colours.
Paraphrasing one well-known saying, ‘Asking me if I like foreign languages is like asking me if I like breathing.’ Teaching foreign languages fills my life with joy, light and inspiration that I gladly share with my students!

Přihláška (také piště na info@brusinkabrno.cz)